โซนตัวแทน (Agent Zone)

ตัวแทน (Agent)

หลักการและเหตุผล ของระบบ ตัวแทน (Agent)


ตัวแทน (Agent) หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคล ที่ทำหน้าที่แทน ผู้ผลิตสินค้า เพื่อให้เกิดการซื้อขายผ่าน เว็บไซต์ ที่ชื่อ industrymall.net

ระบบการจัดจำหน่ายสินค้า จากผู้ผลิตในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เกิดขึ้น มาเป็นคนกลาง หรือ ที่เรียกว่า ตัวแทนขาย (Agent) เพื่อทำหน้าที่สร้างยอดขายให้กับผู้ผลิตมากขึ้นแต่ต้นทุนในการจ้างงานลดลง และยังคงมีกำไรเหลือพอที่พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ผลิตมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้คนกลางซึ่งเป็นตัวแทน จะช่วยจัดจำหน่ายสินค้าแทนที่จะจัดจำหน่ายสินค้าเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ผลิตลดปัญหาด้านทรัพยากรที่มีพนักงานขายไม่เพียงพอ หรือสินค้าของผู้ผลิต ไม่เหมาะสมที่จะจัดจำหน่ายสินค้าด้วยตนเอง ตัวแทนจะรู้จักสายผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตแต่ละรายและรู้จักผู้ซื้อสินค้าอย่างกว้างขวางจากเครือข่ายที่ตนเองมีอยู่ สามารถใช้ในสายการผลิตประเภทเสื้อผ้าเครื่องแต่งการสำเร็จรูป เฟอร์นิเจอร์ และสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ตัวแทนผู้ผลิตส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผลิตขนาดเล็ก มีพนักงานไม่กี่คน แต่ละคนเป็นพนักงานขายชำนาญงาน ผู้ผลิตรายเล็กๆ จะว่าจ้างตัวแทน เพราะไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายทีมงานขายของตนเองไว้ได้ ผู้ผลิตขนาดใหญ่ที่จ้างก็จะต้องการให้ตัวแทนช่วยเปิดเขตการค้าใหม่ให้หรือมิฉะนั้นก็เป็นตัวแทนในเขตการค้าที่ให้ผู้ผลิตตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ ผู้ผลิตอาจไม่สนใจจัดตั้งฝ่ายขายขึ้นมา หรือรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสามารถด้านนี้ พอตัวแทนขายจะทำหน้าที่เสมือนหนึ่งแผนกขาย และมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตั้งราคาสินค้า เงื่อนไข และลักษณะของการขาย ตามปกติแล้วตัวแทนขายจะไม่มีข้อจำกัดด้านเขตการขาย


เหตุผลที่ดี ของผู้ผลิต

ที่ต้องใช้คนกลางช่วยจัดจำหน่ายสินค้า


1. ตัวแทน (Agent) ทำหน้าที่ขายสินค้าแทนผู้ผลิตและ สามารถนำสินค้าของผู้ผลิต เข้าสู่ตลาดเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง
2. ตัวแทน (Agent) ทำหน้าที่กาขายสินค้าผู้ผลิตหลายๆราย สามารถทำให้ตอบสนองลูกค้าได้เป็นที่น่าพอใจ
3. ตัวแทน (Agent) ทำหน้าที่ด้านต่างๆ แทนผู้ผลิต เช่น การติดต่อแก้ปัญหา บุคคลภายในของผู้ซื้อซึ่งรู้จักกันเป็นอย่างดี
4. ตัวแทน (Agent) มีความใกล้ชิดกับลูกค้ามากกว่า ผู้ผลิต จึงสามารถทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมของผู้ซื้อสินค้า รวมทั้งทราบถึงลักษณะของตลาดเป้าหมายด้วย
5. ตัวแทน (Agent) ช่วยขายสินค้าให้ผู้ผลิตได้จำนวนมาก เพื่อให้ผู้ผลิต ประหยัดต้นทุนการผลิต ทำให้มีการผลิตเพิ่ม จำนวนมาก ต้นทุนการผลิตของสินค้าลดลงและผู้ผลิตสามารถตั้งราคาขายได้ต่ำลง
6. ตัวแทน (Agent) ช่วยลดรายการติดต่อกับลูกค้าของผู้ผลิต การที่มีตัวแทน (Agent) หลายราย ช่วยทำให้ผู้ผลิตลดจำนวนการติดต่อกับลูกค้าลง ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและมีผลดีต่อยอดขาย กล่าวคือ ผู้ผลิต จะมียอดขายเพิ่มขึ้น


คุณสมบัติ ของตัวแทน

ในระบบของ Industry Mall


1.
บุคคลทั่วไป
2.
เป็นเจ้าของธุรกิจ
3.
มีใจรักในงานขาย
4.
มีความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์
บุคคลทั่วไปไปที่มีอายุ ไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์
หากเป็นเจ้าของธุรกิจต้องเปิดดำเนินการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
มีความรักในงานขายและการให้บริการลูกค้าและความกระตือรือร้นที่จะขยายตลาดให้ www.industrymall.net
มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน สามารถทำงานทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ กับทีมงานได้
5.
มีความซื่อสัตย์
6.
มีความเข้าใจ
การตลาดออนไลน์
7.
เข้าร่วม
ประชุมออนไลน์
8.
ช่วยพัฒนา
มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
มีความรู้และเข้าใจในระบบการตลาดออนไลน์
สามารถเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ตามเวลานัดหมายได้เกิน 80% ขอการประชุมทั้งหมด
ช่วยพัฒนา www.industrymall.net ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

สิทธิประโยชน์

ที่จะได้รับจากการเป็นตัวแทน


1.
1.

การฝึกอบรม

ได้เข้ารับการฝึกอบรมด้านต่าง ๆ ที่บริษัทจัดขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2.
2.

คอมมิชชั่น

ได้รับคอมมิชชั่นจากการแนะนำสินค้าให้กับผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อกับผู้ขายตกลงซื้อขายกัน และชำระเงินเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว
3.
3.

ผลตอบแทน

การคำนวณผลประโยชน์ ขึ้นอยู่กับสินค้าแต่ละชนิด สามารถตรวจสอบได้โดย Login เข้า ไปในระบบของตัวแทน (Agent)
4.
4.

การจ่ายคอมมิชชั่น

การจ่ายคอมมิชชั่นจะจ่าย 2 ครั้งใน 1 เดือน คือทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของทุกเดือน โดยโอนเงินเข้าบัญชี และจะมีการหักภาษี ณ..ที่จ่าย ตามประมวลกฎหมายว่าด้วยภาษี นายหน้าหรือตัวแทน