โซนผู้ซื้อ (Buyer Zone)

ผู้ซื้อ (buyer)

ความหมายของผู้ซื้อ (Buyer)


ผู้ซื้อ (Buyer) คือบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความสนใจต้องการใช้บริการสินค้าและบริการต่างๆ ผ่านระบบร้านค้า ออนไลน์ ที่เรียกว่า "อีซับพลายเชน (e-supply Chain)" เพื่อลดทอนภาระในการจัดหาสินค้าและบริการ ตลอดจนวัตถุดิบและอื่นๆ เพื่อให้ได้สิ่งที่อยากได้ตรงตามความต้องการมากที่สุดภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด เช่น เวลาที่สั้นและมีค่าใช้จ่ายต่ำสุด เป็นต้น


เหตุผลที่ดีของการสมัครเป็นผู้ซื้อ

ถ้าหากผู้ซื้อสนใจสมัคร
เข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ซื้อของระบบ industrymall.net


1. ซื้อสินค้าและบริการได้ในราคาโรงงานภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของเรา
2. ได้รับสินค้าและบริการด้วยคุณภาพ ปริมาณ ตามเวลาทีได้ตกลงไว้
3. เมื่อมีการสั่งซื้อครั้งเดียวผู้ซื้อสามารถกำหนดจำนวนครั้ง ของการจัดส่งได้ไม่จำกัด ภายใต้้เงื่อนไขปริมาณขั้นต่ำที่กำหนด ทำให้ท่านบริหารจัดการคลังวัตถุดิบและทรัพยากรในการผลิตได้ดียิ่งขึ้น หรือเข้าใกล้ระบบที่เรียกว่า "Just in time" หรือ "Zero Stock" มากยิ่งขึ้น
4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ได้ไม่จำกัด โดยวิธีการการสะสมแต้มจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบร้านค้าออนไลน์ของเรา
5. โครงการของเรามีกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้และฝึกอบรม ให้แก่ผู้ซื้อมีความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ อย่างมากมายและตลอดเวลา


สิทธิประโยชน์

จากการเข้าร่วมโครงการ industrymall.net


1.
1.

การค้นหา

สามารถค้นหาข้อมูลสินค้าและบริการที่ตนเองหรือองค์กรสนใจและต้องใช้บริการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ที่มีความรวดเร็ว แม่นยำ และใช้บริการได้ในทันที ทุกที่ ทุกเวลา
2.
2.

ต้นทุนลดลง

ในกรณีที่ท่านมีการใช้งานในปริมาณมากๆ โดยท่านต้องเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกแล้ว กรณีนี้ท่านจะซื้อสินค้าและบริการ ได้รับสินค้าและบริการที่มั่นใจได้ว่ามีราคาต่ำกว่าท้องตลาด เพราะผู้รับบริการเสมือนซื้อสินค้าและบริการดังกล่าวหน้าโรงงาน โดยประมาณ อาจมีราคาเพียงครึ่งหนึ่งที่ท่านจะหาซื้อได้ในท้องตลาด
3.
3.

การข่นส่ง

ได้เข้ารับการฝึกอบรมด้านต่าง ๆ ที่บริษัทจัดขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
4.
4.

สินค้าที่ได้รับ

มีระยะเวลาการส่งมอบที่ชัดเจนและท่านวางแผนการผลิตได้โดยง่ายธุรกิจของท่านจะไม่ต้องกังวลเรื่องการผลิดหยุดชงักเพราะขาดแคลนวัตถุดิบหรือการขนส่งล่าช้า
5.
5.

การบริหารจัดการสินค้า

ท่านสามารถจัดทำแผนงานจัดส่งและบริหารความต้องการทั้งปี หรือเป็นระยะเวลาที่ท่านต้องการทำให้ท่านสามารถลดต้นทุนลงไปได้อีก
6.
6.

e-document

เมื่อท่านเป็นสมาชิกของ โครงการ Industrymall.net แล้วท่านก็จะได้รับระบบบริการที่เรียกว่า e-document พร้อมบริการเสริมอื่นๆ ได้ในราคาที่ต่ำมากๆ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนของท่านได้อย่างดียิ่ง นอกจากนี้ยังช่วยให้ท่านสามารถแข่งขันกับคู่แข่งไดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำหรับยุค Digital Economy เช่นนี้