โซนผู้ขาย (Supplier Zone)

หลักการและเหตุผลของผู้ขาย

ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของระบบ Industrymall.net


โดยปกติทั่วไป ผู้ประกอบ SMEs ที่เป็นโรงงานผู้ผลิตสินค้าทุกชนิด เมื่อผลิตสินค้าออกมาแล้ว ก็จะต้องมีการจำหน่ายสินค้าที่ผลิตได้ออกไปจำหน่ายในท้องตลาดให้กับลูกค้าให้รวดเร็วที่สุด เพราะหากผลิตออกมาแล้วยังต้องรอการจำหน่ายสินค้านานเท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเก็บรักษาสินค้าที่ผลิตออกมาแล้ว ก็จะสูงขึ้นระยะเวลาที่รอจำหน่ายสินค้า ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าโกดัง ดอกเบี้ยธนาคาร ค่าเสื่อมราคา ค่าเสียหายกรณีสินค้าหมดอายุหรือตกรุ่น และอื่นๆอีกมากมาย

ประเด็นต่อมาก็จะเป็นทางด้านการตลาดเพื่อให้ลูกค้าที่เป็นผู้ซื้อสินค้ารู้จักและมั่นใจในสินค้าของเรา ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายกับส่วนนี้ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างพนักงานขายซึ่งมีอัตราการเปลี่ยนงานบ่อยขึ้น และค่าแรงที่สูงขึ้น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ การออกบูทเพื่อแสดงสินค้าประจำปี เป็นต้น

ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ในปัจจุบันได้มีระบบการจำหน่ายสินค้าขึ้นมาอีกช่องทางหนึ่งนั่นก็คือระบบการตลาดแบบออนไลน์โดยผ่านการเชื่อมโยงทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ขาย (Supplier) ได้นำไปเป็นเครื่องมือเพื่อลดต้นทุนในการจำหน่ายสินค้าและยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าถึงสินค้าได้ทั่วโลกในเวลาเดียวกัน อีกทั้งระบบอินเตอร์เน็ตจะทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ลูกค้าหรือผู้ซื้อสินค้าสามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้ทุกเวลาขณะที่โรงงานของผู้ผลิตสินค้าได้ปิดทำการไปในเวลาปกติอีกทั้งผู้ประกอบการยังได้ประโยชน์ในด้านอื่นในเวลาเดียวกันด้วยนั่นคือ ข้อมูลที่ได้จากซื้อสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อจะได้ทราบถึงพฤติกรรมของลูกค้า ว่ามีปริมาณการซื้อต่อวันจำนวนเท่าใด ช่วงเวลาที่สั่งซื้อสินค้าเป็นเวลาไหน พื้นที่สั่งสินค้ามาอยู่ในพื้นที่ใด และชนิดของสินค้าที่เลือกซื้อ เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญมากต่อการวางแผนผลิตสินค้าให้ผู้ประกอบเป็นอย่างมากเพราะข้อมูลเหล่านี้เมื่อผู้ประกอบการได้รับสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการผลิตสินค้าได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้ โดยจะมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ส่งผลต่อการลดต้นทุน สร้างรายได้ที่มากขึ้น และมีเวลาในการพัฒนาสินค้าในชนิดใหม่ได้มากขึ้น

วันนี้เว็บไซด์ Industrymall.net เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของผู้พัฒนาเว็บไซด์ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs มีเครื่องมือที่ใช้ในการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์ได้อีกหนึ่งช่องทาง เนื่องจากทีมผู้พัฒนาเว็บไซด์มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาเว็บไซด์เกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมมายาวนานนับ 10 ปี โดยได้รับความไว้วางใจ จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ให้เราได้พัฒนาระบบเว็บไซด์ที่ชื่อ Thaitechno.net จนประสบความสำเร็จติดอับดับ 1 ของประเทศมายาวนานจนถึงปัจจุบัน ผู้พัฒนาเว็บ Industrymall.net มีความหวังว่าจะเห็นผู้ประกอบการ SMEs ของไทย มีต้นทุนที่ต่ำลง มีรายได้ที่มากขึ้น มีโอกาสส่งสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศมากขึ้น หากมียอดในการส่งออกมากขึ้น โอกาสที่รายได้จะเข้ามาในประเทศก็จะมากขึ้น ความเป็นอยู่ของคนไทยทุกคนก็จะมีเสถียรภาพมากขึ้น ส่งผลให้คนในชาติก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทางด้านอุตสาหกรรมเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศต่อไป


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ซื้อ

จากการเข้าร่วมโครงการ Industrymall.net


1.
1.

นิติบุคคล

ผู้ขาย (Supplier) ต้องเป็นนิติบุคคลที่เป็นผู้ผลิตเท่านั้นและดำเนินธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 3 ปี
2.
2.

เป็นเจ้าของธุรกิจ

ผู้ขาย (Supplier) ที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นผู้ผลิต แต่ดำเนินธุรกิจน้อยกว่า 3 ปี จะต้องเข้าหลักสูตรการบ่มเพาะจากคณะวิทยากรของผู้พัฒนาเว็บไซด์ Industrymall.net เพื่อเข้าสู่มาตรฐานที่ผู้พัฒนาเว็บไซด์กำหนดไว้
3.
3.

สินค้ามีมาตราฐาน

ผู้ขาย (Supplier) ต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐานต่างๆ จากสถาบันที่มีชื่อเสียง

*ผู้ขาย (Supplier) ที่ไม่เคยเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับเว็บไซด์ Industrymall.net มาก่อนจะต้องเข้ารับอบรม เพื่อรับฟังคำชี้แจงจากผู้พัฒนาเว็บไซด์ก่อน ซึ่งจะมีการอบรมทุก วันจันทร์ เวลา 14.00 น.


สิทธิประโยชน์ของผู้ซื้อ

จากการเข้าร่วมโครงการ Industrymall.net


1.
1.

การอบรม

ผู้ขาย (Supplier) จะได้สิทธิพิเศษในการรับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ในราคาพิเศษ
2.
2.

รับคำปรึกษา

ผู้ขาย (Supplier) จะได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ด้านของสายการผลิตและการตลาดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดการเป็นสมาชิกของเว็บไซด์ Industrymall.net
3.
3.

รับรางวัลต่างๆ

ผู้ขาย (Supplier) มีสิทธิเข้าร่วมการเป็นสมาชิกในฐานะผู้ซื้อสินค้า และสามารถรับรางวัลต่างๆ ที่ผู้พัฒนาเว็บไซด์กำหนดไว้ทุกประการ